KRYTERIA PRZYJĘCIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Studia stacjonarne:
Podstawę zakwalifikowania do przyjęcie kandydata na I rok studiów stacjonarnych stanowią wyniki uzyskanych przez kandydata ocen / wyników procentowych na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów: biologia lub chemia oraz język obcy. W przypadku nie zdawania na egzaminie maturalnym tych przedmiotów, bierze się pod uwagę oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły.
  
 

Kandydat na studia obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia,
  2. w przypadku kandydatów z nową maturą oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę,
  3. w przypadku kandydatów ze starą maturą oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  4. zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dn. 15.09.1997r. ( Dz. U. 120, poz. 767), dotyczy kandydatów na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i rolnictwo,
  1. 3 fotografie (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  2. fotografię cyfrową (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm -  237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB
  3. kserokopię dowodu osobistego,
  4. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora,
  5. kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo pomostowe składają dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.